Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek

Az SDBOLT.HU webáruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti.

ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

Az eladó adatai

Murányi Épületgépészet Kft 7622 Pécs Verseny u. 1/a
Adószám: 10478330-2-02 
Cégjegyzékszám: 02-09-060118 
Cégbirósági végzés kiállítója: Baranya Megyei Cégbíróság 7623 Pécs Rákoczi.u. 34. GKM nyilvántartási szám: C/002555 
Bank számlaszám: 71800264-11161226-00000000 
Tel/fax: 72 450-540 72 549-814 
e-maill: mail@muranyi.hu 
A vállalkozás képviselője: Murányi Sándor ügyvezető igazgató
e-mail: mura@muranyi.hu


További információk itt: www.muranyi.hu/kapcsolat.html

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

-Az SDBOLT.HU webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. 
Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket módosítsuk minden előzetes egyeztetés és értesítés nélkül, az oldalt használó felelősége, hogy ellenőrizze az aktuális Általános Szerződési Feltételeket.

-Az SDBOLT.HU webáruházban történő vásárlás nem kizárólag elektronikus úton lehetséges. Rendelhet faxon, e-mailen, levélben, személyesen illetve telefonon. Ezekben az esetekben regisztrálnia sem kell, elég ha megadja a vásárolni kívánt termék cikkszámát, megnevezését, és darabszámot.

-Minden megrendelést, minden esetben telefonon visszaigazolunk. Minden esetben egyeztetjük Önnel az alábbiakat:

--Megrendelt termékeket, nem nyilvánvaló esetekben azok műszaki paramétereit, felhasználhatóságát. 
--Bekerülési ár, fizetés módja, számlázási név. 
--Szállítási határidő, szállítás módja, a szállítás ára, szállítási hely.

Megrendelésének teljesítésére abban az esetben kerül sor, ha a fenti folyamatok elvégzése után az eladó és a vásárló számára az adás-vétel minden részlete egyértelmű, és minkét fél részéről elfogadásra kerül.

A szállitási ajánlatunkat minden esetben irásban visszaigazoljuk, (levél, telefax, e-mail).

Szerződéses kapcsolat az irásbeli visszaigazolás rendelkezésére állásakor jön létre.

Az irásbeli dokumentációk nyelve:magyar. 
A vásárlástól történő elállás esetén a megrendelési igény a vásárló adataival együtt törlésre kerül.

2. REGISZTRÁCIÓ

-Ha a vásárló még az SDBOLT.HU áruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. 
-A regisztrációnál csak a vásárláshoz elengedetlenül szükséges adatait kell megadnia. Más információt a megrendelés űrlapon közölhet. Nem kell használnia rendszerünket, ha bármi okból idegenkedik, vagy tart attól. Keressen bennünket hagyományos módokon, így is szívesen kiszolgáljuk Önt!

3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

-A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Bármely kérdés esetén érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál. A termékinformációk pontatlanságáért az adott termék gyártója a felelős. 
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely Bruttó ár mely tartalmazza az ÁFÁ-t is. 
Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, csak a megrendelés visszaigazolásával válik véglegessé. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. -Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására.

4. JÓTÁLLÁS:
-Az eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást vállal.
-Az sdbolt.hu webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.
-Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt. A hibás terméket a helyszínen kipróbáljuk és a hibajelenség megállapítása után azonnal cseréljük.


4.1 Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Murányi Épületgépészet Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Murányi Épületgépészet Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.2 Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


4.3 Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a forgalmazó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Önt a termékhez tartozó jótállási jegyen meghatározott jogok illetik meg – kérjük tájékozódjon arról, hogy a megvásárolt termékhez a forgalmazó/gyártó vállalt-e a jogszabály alapján kötelező jótálláson túl egyéb jótállást (szerződés). Összefoglaló a jogokról és határidőkről:

a) Ha a termék vételára meghaladta a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor jogszabály alapján a forgalmazó jótállásra kötelezett és Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül vele közölni. Ön az 1.2. pontban foglalt jótállási igényét a termék átadásának napjától (üzembe helyezésre kötelezett termékek eseten a forgalmazó vagy annak megbízottja általi üzembe helyezés napjától) számított 1 éven belül érvényesítheti. Ha a forgalmazó a jótállási kötelezettségének az Ön felhívására, megfelelő határidőben nem tesz eleget, akkor a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül a jótállási igény akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha az 1 éves jótállási idő már eltelt.

b) Ha a termék vételára nem érte el a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor arra a forgalmazó jótállást vállalhat (szerződés, forgalmazói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy jelzi. Amennyiben a Murányi Épületgépészet Kft. jótállást vállal, úgy az Önt megillető jogok és határidők az előző pont szerint alakulnak.

c) Bizonyos készüléktípusokra a készülék gyártója, illetve szerződéses partnere jótállást vállalhat (szerződés, gyártói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy, valamint a gyártó által a készülék dobozában elhelyezett nyilatkozat jelzi. A gyártói jótállás feltételeiről kérjük, tájékozódjon a készülék csomagolásában elhelyezett gyártói nyilatkozatból, illetve az általa közzétett más tájékoztató anyagokból!

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A forgalmazó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

6.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

-Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
-Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Murányi Épületgépészet Kft. Pécs, Verseny u. 1/A, 7622 e-mail: mail@muranyi.hu).
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
-A sdbolt.hu webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6.1 Az elállás/felmondás joghatásai

-Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
-Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
-A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
- Az SDBOLT.HU webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 
-Az SDBOLT.HU webáruházban semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 
- - Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
-- Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a SDBOLT.HU webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- Jelen oldalakról lehetőség nyílik más, külső internetes oldalakra való csatlakozásra. Bármilyen, a saját oldalakat elhagyó kapcsolat megtekintése kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

8. A SDBOLT.HU webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az SDBOLT.HU webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 
-A felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
- Egyedül a vásárló felelős az SDBOLT.HU webáruházban való kapcsolódásáért és az SDBOLT.HU webáruházban való vásárlásért. 
-Az SDBOLT.HU webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
- Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor megjelenik az SDBOLT.HU webáruházban.

9. SZEMÉLYES ADATOK, Adatvédelmi nyilatkozat -A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. 
-Az SDBOLT.HU webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja,azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem adjuk tovább. 
- Külön rendelkezés hiányában az SDBOLT.HU webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól amennyiben ezt a regisztrált felhasználó kifejezetten kéri.
A jelen szerződésben és kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
10.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Központi cím: 7622 Pécs, Verseny u.1/A
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 72 450 540
E-mail: info@sdbolt.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
telefonszáma: +3672-507-154
telefaxszáma: +3672-507-152
mobil: 20/283-3422

Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.